در یک کشتی 25گوسفند و 10بز داریم سن کاپیتان چقدر است؟
نظری ثبت نشده است.