عبور خطرناک گورخر ها از رودخانه پر از کروکودیل
پژوهش های جدید در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که نوع بازتاب نور از بدن مخطط گورخر جذابیت کمتری برای خرمگسها دارد و خرمگس ها بدن چارپایان سیاه را برای نیش زدن به بدن راه راه گورخر ترجیح می دهند. این پژوهش نشان می دهد احتمال این که راه راه شدن بدن این حیوانات در مسیر تکامل ژنتیکی به خاطر دفع خرمگس ها بوده باشد زیاد است.
نظری ثبت نشده است.