کنایه نماینده مجلس به خندیدن ظریف
نظری ثبت نشده است.