قسمت اول سفر به نقاط ناشناخته سیستان و بلوچستان ، سرباز
ادامه دارد . . .