برنامه مستند-پژوهشی دوران | انقلاب صنعتی
انقلاب صنعتی، انقلابی است که زمینه های آن را باید در دوره رنسانس و عصر روشنگری جستجو کرد. اگرچه این انقلاب را صنعتی می نامند و در ظاهر وجه تکنولوژیک آن بروز می یابد، با این حال در این دوره شاهد تحولات عمیق فرهنگی-اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم. در یک عبارت کلی می توانیم بگوییم که انقلاب صنعتی ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن انقلابی فن سالارانه است که در کتاب های تاریخی به آن پرداخته شده است و باطن این انقلاب، حدود سه قرن برده داری، جنگهای فراوان، تصرف کشورها و در واقع به غارت بردن میراث سرزمین ها به نفع چندین ک

موضوع جالبی بود

توسط 3D در 26 مهر 1397