سفیران ، قسمت اول ، گفتگو با سفیر روسیه
گفتگو با سفیر فدراسیون روسیه در ساختمان تاریخی سفارت روسیه در تهران، برای اولین بار در ایران. هر شب ساعت 22، تکرار 13:20
نظری ثبت نشده است.